پردازنده زئون اینتلحافظهفضای دیسکترافیک ماهانههزینه ماهانهتحویلپیکربندی
حراجE3-1230 v3 3.3GHz Haswell16GB240GB SSD20TB500,000 450,000آنیست آپ اولیه
حراججدیدE3-1230 v3 3.3GHz Haswell16GB240GB SSD20TB500,000 450,000آنیست آپ اولیه
حراجE3-1230 v3 3.3GHz Haswell16GB240GB SSD20TB500,000 450,000آنیست آپ اولیه
E3-1230 v3 3.3GHz Haswell16GB240GB SSD20TB 810,000آنیست آپ اولیه
E3-1230 v3 3.3GHz Haswell16GB240GB SSD20TB 490,000آنیناموجود
E3-1230 v3 3.3GHz Haswell16GB240GB SSD20TB 750,000آنیست آپ اولیه
E3-1230 v3 3.3GHz Haswell16GB240GB SSD20TB 450,000۳ روزهپیش خرید